Regulamin sklepu internetowego mlynekdokawy.pl

§ 1
Definicje
 1. Sprzedawcą jest AKADEMIA  de  CAFE  Bierzewice 171 09-500 Gostynin NIP 775-140-13-64
 2. Kupującym (zwanym również "Klientem") może być osoba pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Sklepem internetowym jest sklep dostępny pod domeną: www.mlynekdokawy.pl/sklep

 

§ 2
Sposób zawarcia umowy
 1. W celu zakupu towarów dostępnych w Sklepie internetowym należy złożyć ofertę kupna w drodze wypełnienia odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym.
 2. Złożenie oferty kupna może również nastąpić w wyniku wykorzystania danych osobowych Kupującego uzyskanych w wyniku uprzedniego przeprowadzenia procesu rejestracji Kupującego w sklepie internetowym. Rejestracja Kupującego polega na wypełnieniu właściwego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych w trakcie uzupełniania formularza zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz wypełnienia formularza rejestracji, o którym mowa w § 2 ust. 2.
 4. Złożenie oferty przez Kupującego jest każdorazowo potwierdzane przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o złożeniu oferty kupna. Sprzedawca nie jest związany z Kupującym umową sprzedaży, dopóki Sprzedawca nie złoży wyraźnego oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia oferty kupna. Z chwilą złożenia przez Sprzedawcę wyraźnego oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia oferty Kupna zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa sprzedaży.
 5. Wyraźnym oświadczeniem woli, o którym mowa w § 2 ust. 5 nie jest informacja automatycznie generowana przez system komputerowy obsługujący Sklep internetowy, lecz indywidualne oświadczenie Sprzedawcy przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby działającej w imieniu Sprzedawcy.
 6. W wypadkach szczególnie uzasadnionych, w szczególności w przypadku podania przez Kupującego danych sugerujących złożenie pozornego oświadczenia woli, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Kupującego z prośbą o potwierdzenie złożonej przez niego oferty kupna.
 7. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której Sprzedawca powziął wątpliwości w zakresie oceny czy osoba występująca w imieniu Kupującego nie będącego osobą fizyczną jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu tej jednostki lub w przypadku zakupu, którego łączna wartość przekracza kwotę 4.000 (cztery tysiące 00/100) zł.
 8. W sytuacji opisanej w § 2 ust. 7 i 8 brak potwierdzenia przez Klienta złożenia przez niego oferty kupna najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu otrzymania od Sprzedawcy wezwania do potwierdzenia autentyczności oferty kupna powoduje, że jakiekolwiek oświadczenia Kupującego nie wywołują żadnych skutków prawnych.
 9. Ceny towarów wyświetlane w Sklepie internetowym nie stanowią elementu oferty Sprzedawcy w rozumieniu prawa cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do składania oferty kupna.

 

§ 3
Płatności
 1. Kupujący może spełnić należne świadczenie pieniężne wybierając jedną z następujących form płatności:
  1. przelew bankowy - wpłata określonej sumy pieniężnej na rachunek wskazany przez Sprzedawcę w treści wiadomości e - mail. Zapłata ceny następuje w momencie uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ceną sprzedaży.
 2. Ceny produktów umieszczonych w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w polskich złotych (PLN).
 3. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest rachunek uproszczony.
 4. W polu "Komentarz do zamówienia" należy podać wszystkie dane niezbędnie do wystawienia imiennego rachunek uproszczony.

 

§ 4
Dostawa towaru
 1. Towar dostarczany jest do Kupującego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa towaru następuje pocztą kurierską albo osobiście przez Kupującego w miejscu.
 3. Dostarczenie towaru następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 i wynosi zwykle do 4 dni roboczych:
  1. od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy - w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności w drodze przelewu bankowego,
 4. W razie braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych w § 4 ust. 3, Sprzedawca kontaktuje się niezwłocznie z Klientem informując go o opóźnieniu oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.
 5. Odbierając towar w obecności Kuriera, Klient zobowiązany jest dochować wszelkich aktów staranności w zakresie sprawdzenia stanu zewnętrznego opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru.
 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru, Klient obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:
  1. sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera,
  2. złożenia u Kuriera reklamacji postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego Przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,
  3. poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach w formie elektronicznej.
 7. W przypadku przyjęcia przez Klienta towaru bez zastrzeżeń lub niedochowania przez Kupującego aktów staranności w zakresie zbadania stanu przesyłki, jak również braku podjęcia czynności opisanych w ust. 7 lit. a - c Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zewnętrznych uszkodzeń dostarczonego towaru istniejących w chwili wydania towaru.
 8. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru od Kuriera, skutkującego zwrotnym otrzymaniem przez Sprzedawcę zakupionego towaru, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie towaru, chyba że jest to następstwem okoliczności za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.
 9. W przypadku opisanym w ust. 9 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 4 - krotnej wysokości kosztów danej przesyłki w terminie 14 dni od momentu upływu ostatniego dnia, w którym Kupujący mógł odebrać towar od Przewoźnika (Kuriera).
 10. W przypadku uiszczenia przez Kupującego zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 10 oraz braku stwierdzenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek uszkodzeń towaru uniemożliwiających jego dalszą sprzedaż, na pisemny wniosek Kupującego Sprzedawca może odstąpić od dochodzenia roszczenia z tytułu zapłaty ceny zakupu, zaś w przypadku dokonania uprzedniego zapłaty ceny rozważy okoliczność jej zwrotu.

 

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 , poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie odstąpienia od umowy.
 3. Konsument odstępujący od umowy powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.
 4. Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę w terminie 14 dni od momentu przyjęcia towaru, pod warunkiem że towar będzie znajdował się w stanie niezmienionym.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w niniejszym paragrafie Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki towary.

 

§ 6
Reklamacje
 1. Towary sprzedawane w sklepie internetowym są nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
 2. Konsumentowi przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).
 3. Miejscem złożenia zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową jest siedziba Sprzedawcy.
 4. Konsument w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową powinien złożyć Sprzedawcy zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego.
 5. Zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w szczególności powinno zawierać: nazwę towaru, datę nabycia towaru, opis niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.
 6. Koszty poniesione przez konsumenta w związku z realizacją jego uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176), Sprzedawca ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową rzeczywiście istnieje.

 

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych Kupującego
 1. Stosownie do brzmienia przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego będącego osobą fizyczną niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1. nazwisko i imiona Klienta,
  2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. adres zameldowania na pobyt stały,
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c,
  5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta,
  6. adresy elektroniczne Klienta
 2. Przetwarzanie danych Klienta w innym celu, aniżeli w rozumieniu ust. 1, wymaga każdorazowej zgody Klienta co do faktu przetwarzania oraz rodzaju danych Klienta będących przedmiotem przetwarzania.
 3. Dla potrzeb postępowania reklamacyjnego wymagane jest uprzednie wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.
 4. W celu uzyskania zgody Klienta w przypadku opisanym w ust. 2 - 3 Sprzedawca w treści formularza umieszcza klauzulę o wyrażeniu zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych. Jej zaznaczenie oznacza wyrażenie wyraźnej zgody Klienta w przedmiocie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów określonych w klauzuli. W przypadku innego sposobu składania przez Kupującego zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący winien wyrazić w tym przedmiocie stosowną pisemną zgodę.
 5. Klient w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych dla celów opisanych w ust. 2. poprzez uruchomienie odpowiedniego odesłania znajdującego się w treści wiadomości newsletter otrzymanej od Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Kupujących będącymi osobami fizycznymi następuje według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

§ 8
Postanowienia końcowe
 1. Złożenie oferty kupna towarów prezentowanych w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Opisy produktów i ich zdjęcia objęte są ochroną praw autorskich.

 
W związku z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że w ramach witryny w celu świadczenia Państwu usług stosowane są pliki 'cookies'. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie plików 'cookies'. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików 'cookies' w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji na stronie Polityka Prywatności

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia